มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนา และพึ่งพาตนเองได้>>>
29/11/2564

ชื่อผู้ปฎิบัติงาน
รหัสผ่าน
   วิสัยทัศน์ใหม่ของระบบราชการไทย
" พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สุขของประชาชน "
หลักการสำคัญเพื่อการบริหารราชการที่ดี ๑๐ ข้อ
๑.การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
๒.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ
๓.การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.การบริหารราชการให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
๕.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๖.การลดภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จำเป็น
๗.การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น
๘.การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
๙.การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๑๐.การใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซี่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีความดังนี้ " การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน "
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
๑.การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน
๒.การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน
๓.การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
๔.การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่
๕.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม
๖.การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย
๗.การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย
๑.พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (Better Service Quality )
๒.ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม ( Rightsizing )
๓.ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานอยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล ( High Performance )
๔.ตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ( Democratic Governance )


วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนา และพึ่งพาตนเองได้
 
 
 

เจ้าของลิขสิทธิ์ : ผศ.สิชล สงค์ศิริ จดแจ้งลิขสิทธิ์ วันที่ 27 กันยายน 2547 ณ. สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่
อนุญาตการใช้ลิขสิทธิ์ : ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่